top of page

נוהל החזרת מוצרים

ביטול עסקה והחזרת מוצרים לרוכשים באתר

:כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן החוק.

 "הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו"
 

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ומספר הזמנה של הרוכש. החל מיום עשיית 

.העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג' לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק

 

.מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר לחברה באריזה המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשלב

.העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו

 

.ביטול העסקה או בקשת החלפה תעשה באמצעות משלוח.

 

 shireldesignn@gmail.com : הודעת הביטול  / החלפה  דרך כתובת המייל

או לחילופין דרך וואצפ שירות הלקוחות

.החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי הלקוח על פי הוראות החוק

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב

.בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו.

על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור. עלות  ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות 

שליח מטעם החברה

 

 זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאתו, ובאחריותו הבלעדית של הלקוח  

,החזרת/החלפת מוצרים תתאפשר עד 14 יום ממועד האספקה וכנגד הצגת חשבונית מקורית, פתק החלפה, או הוכחה אחרת שתניח דעתה של החברה לגבי עצם ביצוע העסקה

.מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום

. יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש, וכן כי לא נלבשו

. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 5% נוספים לדמי הביטול לעיל

 

. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון

bottom of page